logo

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

         Kukučínova 473, Trenčín

      Tel: 032/7436152    e-mail: cpppaptn.sk@cpppaptn.sk

Termíny  aktivít    CPPPaP   v  školskom roku 2018/2019.

 

Aktivity                                                                                  Termín

 

DIAGNOSTIKA

 

Žiadosti na psychologické

a špeciálno- pedagogické vyšetrenia detí MŠ,ZŠ,SŠ:

Žiadosti posielať priebežne, najneskôr do 31. mája 2019.

Môže sa stať, že žiadosti doručené po tomto termíne, budú vybavené

v septembri 2019.

 

Diagnostika intelektovo nadaných detí:                                 Marec – jún 2019, v prípade potreby aj priebežne počas školského roka.

 

Kontrolné vyšetrenia začlenených (integrovaných)

žiakov:

Žiaci ZŠ – pri prechode na 2.

stupeň,

v prípade potreby na konci 8. roč. alebo v 9. ročníku pred prechodom na SŠ.

 

Kontrolné vyšetrenia k maturite:                                            Pred ukončením 3. ročníka, najneskôr do 31. mája 2019.

 

 

 

Vyšetrenie školskej spôsobilosti – skupinové                         Screening na MŠ

november – december 2018 –

január  2019.

Podrobnejšie informácie  na sekcii

MŠ.

 

 

Vyšetrenie školskej spôsobilosti – individuálne                     Písomné a telefonické prihlášky zasielať na CPPPaP najneskôr do

31.01.2019.

Posudzovanie:   február – marec

2019

 

PORADY, KONZULTÁCIE, VZDELÁVANIE

 

Sekcia výchovných poradcov ZŠ:

zodp. PhDr. Kubalová

27.09.2018

04.10 – 05.10.2018 – Stredoškolák

08.11.2018

06.12.2018

28.02.2018

17.05.2018

 

 

 

Sekcia výchovného poradenstva  SŠ:

zodp. PhDr. Ďurkovičová

Vzdelávací seminár pre výchovných poradcov SŠ (SCIO)

07.02.2018

25.04.2018

11.10.2018

 

 

 

Začínajúci VP zo SŠ a ZŠ:

Zodp. PhDr. Kubalová, PhDr. Ďurkovičová

25.10.2018

 

Sekcia koordinátorov prevencie, sociálnych pedagógov a školských psychológov ZŠ, SŠ.

zodp. Mgr. Čopíková

25.10.2018

21.02.2019

13.06.2019

 

Sekcia materských škôl- MŠ v meste Trenčín zodp. Mgr. Matysová

Sekcia materských škôl- MŠ v okrese Trenčín zodp. Mgr. Matysová

Sekcia metodikov pre výchovné poradenstvo CPPPaP – zodp.  PhDr. Ďurkovičová

 

Vzdelávací seminár pre výchovných poradcov SŠ (SCIO)

23.10.2018

10.04.2019

23.10.2018

12.03.2019

24.01.2019

21.03.2019

16.05.2019

11.10.2018

 

Sekcia metodikov prevencie CPPPaP

zodp. Mgr. Lucia Čopíková

15.11.2018

  1. 3. 2019
  2. 5. 2019

 

Sekcia špeciálnych pedagógov CPPPaP, CŠPP

kraj Trenčín

zodp. PhDr. Pribusová

10.10.2018

05.12.2018

06.02.2019

17.04.2019

 

Sekcia školských špeciálnych pedagógov ZŠ,SŠ

okres Trenčín

zodp. PhDr. Pribusová

24.10.2018

12.12.2018

13.02.2019

24.04.2019

 

Sekcia psychológov CPPPaP.

zodp. Mgr. Čopíková

20.11.2018

19.03.2019

21.05.2019

 

Supervízne stretnutia – metodické konzultácie, riešenie náročných situácií, legislatíva  pre zamestnancov ZŠ, SŠ Čas: 15:00 – 16:30

Zodp. Mgr. Čopíková

18.10.2018            7.2.2019

22.11.2018           14.3.2019

13.12.2018           11.4.2019

17.1.2019             16.5.2019

 

Riaditeľky  CPPPaP v Trenčianskom Kraji

Zodp. riaditeľka

26.10.2018

13.02.2019

15.05.2019

 

Pracovné stretnutie CPPPaP a CŠPP Zodp. riaditeľka

SKUPINOVÉ AKTIVITY, PREVENCIA

27.09.2018

 

Triedne skupinové aktivity

podľa katalógu činností   CPPPaP,

prípadne aktuálnej požiadavky školy.

Priebežne podľa záujmu škôl. Záujem  o ich realizáciu je potrebné nahlásiť aspoň mesiac vopred mailom na adresu: cpppaptn.sk@cpppaptn.sk

 

Testy na profesijnú orientáciu, skupinové vyšetrenia pre

Program ,,Moja životná cesta“ pre ZŠ

Výchovný poradca písomne(mailom) nahlási záujem cpppaptn.sk@cpppaptn.sk

 

Kľúčové kompetencie a zručnosti pedagóga – riešenie výchovných problémov, individuálne plány, atď. Tematicky zamerané  sk u p in ové  ak tivity  pre pedagógov

– výmena skúseností.

Podľa dohody.

 

Konzultácie pre pedagógov- individuálne:                             Treba sa vopred prihlásiť – telefonicky, mailom.

 

 

 

 

PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD. riaditeľka CPPPaP v Trenčíne