PhDr. Lenka Kubalová

Pracovná  pozícia:     kariérový poradca,  samostatný odborný zamestnanec s  2. atestáciou

 

Pracovné motto:

„Jedine deti vedia, čo hľadajú“ (Exupéry)

 

Vzdelanie: 

2019 – ALKP – Asociácia lektorov a kariérových poradcov

 

 

II. atestačná skúška,  MPC Trenčín, 2017

 

2014 – 2015

Certifikát za absolvovanie sociálno-psychologického  výcviku s certifikátom EASC rozsah 225 hodín   „Sociálno-psychologický  výcvik v supervízii modul B,C“

 

I. atestačná skúška  MPC Trenčín, 2014

 

Rigorózna skúška  v  štúdijnom odbore špeciálna pedagogika,  PF UK Praha,  2010

Špeciálna pedagogika – poradenstvo,  Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 2008

 

Odborná prax:

CPPPaP Trenčín od 1.6.2009

 

Profesijné zameranie:

Svoje životné poslanie sa snažím využívať v prospech detí a mládeže na ceste ku ich ďalšiemu smerovaniu. Realizujem individuálne a skupinové kariérové poradenstvo v materských, základných, stredných školách, ako aj u nás na poradni. Snažím sa poskytnúť poradenskú pomoc rodičom, aby načúvali svojim deťom pri výbere strednej, vysokej školy. Metodicky vediem pedagogických zamestnancov – výchovných a kariérových poradcov na základných a stredných školách, kde sa spoločnými silami snažíme preukázať nevyhnutnú potrebu kariérového poradenstva.

 

 

Špecializácia  (absolvovanie  kurzov v rozsahu 8-16 hodín):

ALKP – Asociácia lektorov a kariérových poradcov : Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov

KUPOZ – program na rozvoj koncentrácie  pozornosti u detí s ĽMD , PhDr.  Pavla Kuncová,

KUPREV – program na rozvoj komunikačných zručností u detí “ , PhDr.  Pavla Kuncová.

Autogénny trénning  I., MUDr. Hašto.

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami,  Mgr. Mária  Anyalaiová, PhD.

Integratívna terapia  porúch správania a disharmonického vývoja osobnosti dieťaťa, PhDr. Nora Gavendová.

Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, PhDr. Nora Gavendová.

Úzkostné a hyperkintetické dieťa v edukačnom procese, PhDr.Nora Gavendová

Interact Mangold (možnosti videografiky, monitorovanie a kódovanie správania pre výskum a poradenstvo), VUDPaP Bratislava

Krízová intervencia pre pomáhajúce profesie (smerované ku deťom po prežitej traume)