Meno a priezvisko: Mgr. Jana Šléšková

Pracovná pozícia:  psychológ

 

 Vzdelanie:

 • 2001 – 2006: Trnavská univerzita v Trnave, odbor psychológia.
 • 2007 – 2013: Komplexný 800 hodinový výcvik v systemickej psychoterapii (Košický inštitút pre systemickú skúsenosť ISZ KE).
 • 2008 – 2010: Poradenská propedeutika, 200 hodín (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Asociácia manželských, rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov SR, Bratislava)
 • 2020 – 2022: Supervízny výcvik, 250 hodín (Coachingplus)

Odborná prax:

 • 2006 – 2008: Súkromné liečebno-výchovné sanatórium pre chlapcov s poruchami správania, Senec, psychologička.
 • 2008 – 2017: Referát poradensko-psychologických služieb v Trnave, psychologička.
 • 2017 – 2019: Manželská poradňa, Trnava, psychologička.
 • Od 2020: CPPPaP, Trenčín, psychologička.

Profesijné zameranie:

 • Psychologická diagnostika detí a dospievajúcich a následná konzultačná činnosť pre zákonných zástupcov a pedagógov.
 • Depistážna činnosť v predškolských zariadeniach, individuálna diagnostika školskej spôsobilosti a následná konzultácia so zákonnými zástupcami detí.
 • Poradenstvo a psychoterapia pre deti, dospievajúcich a rodičov (v oblasti vzťahov, sebahodnoty, identity; pomoc, podpora pri dôležitých rozhodnutiach a v náročných životných obdobiach; pomoc pri ťažkostiach ako úzkosť, strach, depresívna nálada, stres; práca na osobnostnom rozvoji, realizácii osobného potenciálu; spolupráca pri výchovných ťažkostiach).
 • Supervízia psychológov v rezorte školstva.
 • Realizácia preventívnych programov, besedy a prednášky pre žiakov, učiteľov a rodičov.
 • Spolupráca s pedagogickými a odbornými zamestnancami.

Ďalšie vzdelávanie a školenia:

 • 2014 – 2016: Vzdelávanie so zameraním na psychodiagnostiku dospelých.
 • 2014: Vzdelávanie v základoch poskytovania krízovej intervencie.
 • 2014 – 2015: Rôzne semináre zamerané na prácu s rodinou a partnermi v rozvode / rozchode (Lektori napr.: Prof. Walter F. Zahnd A.C.S.W.; Samuel Schuerer a iní).
 • 2006 – 2018: Ďalšie odborné semináre a workshopy ako napr.: Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi ; Kurz Transakčnej analýzy; Skupinová dynamika; Rodina v procese zmeny – integrujúci prístup v rodinnej terapii; Rozvoj sociálnych kompetencií; Seminár so zakladateľom tzv. zákazkového prístupu v rámci systemickej terapie – Kurtom Ludewigom; Pomáhajúci vzťah – Prenos a protiprenos a i.).