Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie so sídlom na adrese Kukučínova 473, 91101 Trenčín zabezpečuje poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám každému, kto o ne požiada.

 

Spôsob poskytovania informácií, prijímanie žiadosti, postúpenie žiadosti, nesprístupnenie informácií je v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

CPPPaP podľa §21 ods.(2) sprístupňuje informácie bezplatne.

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

 poštou na adresu: CPPPaP, Kukučínova 473, 911 01 Trenčín
 telefonicky: +421 32 743 6152, +421 901 711 744
e-mailovou poštou: dana.zikmund@cpppaptn.sk
 osobne u PaedDr. Dany Zikmund Perašínovej, riaditeľky CPPPaP Trenčín