Services
Pre žiakov a študentov

V tejto sekcii môžete nájsť preventívne aktivity a programy, ktoré realizujeme na školách. Ak vás niektoré z nich oslovili, je potrebné požiadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo sociálneho pedagóga školy, aby sa s nami skontaktovali a aktivitu alebo preventívny program objednali (Objednávací formulár). V záložke Materiály – pre žiakov nájdete ďalšie užitočné informácie.

Preventívne aktivity a programy, ktoré realizujeme v spolupráci so školou:

PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

 • Moja životná cesta – výcvikový program profesijnej orientácie pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ – 1. smerová voľba, 2×3 hodiny alebo blok 6 vyučovacích hodín.
 • Ako byť dobrým partnerom a rodičom – prednáška s besedou pre žiakov 8. a 9. ročníka v rozsahu 2 vyučovacích hodín, alebo preventívny program 3×2 vyučovacie hodiny. Cieľom je získať informácie o vývine vzťahu, sexualite, komunikácii a spolužití v partnerstve.
 • Môj životný štýl – prevencia porúch príjmu potravy a podpory duševného zdravia pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka , prednáška a beseda 2 vyučovacie hodiny alebo preventívny program: 3×2 vyučovacie hodiny.
 • Ja a tí druhí – program pre žiakov 1. a 2. stupňa na rozvíjanie prosociálneho správania a komunikačných zručností: vzťahy, komunikácia, asertivita, sebapresadenie, konflikty – predchádzanie a riešenie konfliktov a šikanovania 3×2 vyučovacie hodiny.
 • Podobnosti a odlišnosti – preventívny program pre žiakov 2. stupňa ZŠ zameraný na ľudské práva, elimináciu predsudkov voči menšinám, iným národnostiam, postihnutým ľuďom a pod., 2×2 vyučovacie hodiny.
 • Obchodovanie s ľuďmi – preventívna aktivita v rozsahu 3 vyučovacích hodín – beseda a prednáška alebo preventívny program – 2×3 vyučovacie hodiny. Cieľom je oboznámiť žiakov s danou problematikou a poukázať na možné riziká pri hľadaní práce v zahraničí, naučiť ich orientovať sa na trhu práce, získať informácie ako bezpečne vycestovať za prácou a chrániť sa pred zneužitím.
 • Sekty a kulty – prednáška s besedou v rozsahu 1-2 vyučovacie hodiny pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka. Cieľom je získať základné informácie a zručnosti, ktoré ochránia žiaka pred možnou manipuláciou, zneužitím a nástrahami siekt a kultov).
 • Nástrahy internetu a kyberšikana – prednáška s besedou v rozsahu 2 hodiny pre 2.st.ZŠ a 1 hodina pre 1.st. ZŠ. Cieľom je ochrana súkromia užívateľov internetu a prevencia zneužitia informácií na sociálnych sieťach.
 • Drogy – smutný raj – prevencia drogových závislostí a rizikového správania pre žiakov 8. a 9. ročníka, beseda: 2 vyučovacie hodiny alebo preventívny program: 3×2 vyučovacie hodiny.
 • Alkohol – skrytý nepriateľ – prednáška s besedou v rozsahu 2 – 3 vyučovacie hodiny pre žiakov na 2. stupni ZŠ.
 • Poznávanie sociálnych vzťahov v triede – sociometrická diagnostika, zisťovanie sociálnej klímy v školskej triede – vyhodnotenie a interpretácia výsledkov triednemu učiteľovi.
 • Depistáž sociálno-patologických javov v triednom kolektíve – zisťovanie skúseností žiakov s užívaním návykových látok , násilia a šikanovania v školskom prostredí – s vyhodnotím pre zadávateľa.
 • Adaptácia na nové školské prostredie prostredníctvom a neštandardizovaných dotazníkov.

 

PRE ŽIAKOV STREDNEJ ŠKOLY

 • Ako sa správne učiť – zamerané na poznávanie učebných štýlov, motiváciu a techniky učenia – prednáška s besedou pre študentov 1.ročníka SŠ v rozsahu 1 vyučovacej hodiny, krátky intervenčný program na 3×1 hodina.
 • Môj životný štýl – prevencia porúch príjmu potravy a podpory duševného zdravia pre žiakov SŠ, prednáška a beseda 2 vyučovacie hodiny alebo preventívny program 3×2 vyučovacie hodiny.
 • Ako zvládať stres a trému – prednáška s besedou v rozsahu 1 vyučovacej hodiny pre 3. a 4.ročník SŠ.
 • Profesijná orientácia – II. smerová voľba (prednáška, skupinová diagnostika – 4 hodiny a individuálna interpretácia výsledkov diagnostiky).
 • Nenásilná komunikácia – preventívny program v rozsahu 3×2 vyučovacie hodiny zameraný na osvojenie si takého spôsobu komunikácie, ktorý rešpektuje potreby seba aj druhých, pomáha predchádzať konfliktom, podporuje spoluprácu, hľadanie konštruktívnych riešení a konsenzu.
 • Duševné zdravie na SŠ – preventívny program v rozsahu 3×2 vyučovacie hodiny zameraný na podporu duševného zdravia a prevenciu násilia vo vzťahoch, psychických porúch a psychiatrických ochorení.
 • Ja a tí druhí – preventívny program v rozsahu 2×4 vyučovacie hodiny pre žiakov SŠ na rozvíjanie prosociálneho správania a komunikačných zručností: vzťahy, komunikácia, asertivita, sebapresadenie, konflikty – predchádzanie a riešenie konfliktov a šikanovania.
 • Sekty a kulty – prednáška s besedou v rozsahu 1-2 vyučovacie hodiny pre žiakov SŠ. Cieľom je získať základné informácie a zručnosti, ktoré ochránia žiaka pred možnou manipuláciou, zneužitím a nástrahami siekt a kultov.
 • Ako byť dobrým partnerom a rodičom – prednáška s besedou pre žiakov SŠ v rozsahu 2 vyučovacích hodín alebo preventívny program 3×2 vyučovacie hodiny. Cieľom je získať informácie o vývine vzťahu, sexualite, komunikácii a spolužití v partnerstve.
 • Obchodovanie s ľuďmi – preventívna aktivita v rozsahu 3 vyučovacích hodín – beseda a prednáška alebo preventívny program – 2×3 vyučovacie hodiny. Cieľom je oboznámiť žiakov s danou problematikou a poukázať na možné riziká pri hľadaní práce v zahraničí, naučiť ich orientovať sa na trhu práce, získať informácie ako bezpečne vycestovať za prácou a chrániť sa pred zneužitím.
 • Nástrahy internetu a kyberšikana – prednáška s besedou v rozsahu 2 vyučovacie hodiny pre žiakov SŠ. Cieľom je ochrana súkromia užívateľov internetu a prevencia zneužitia informácií na sociálnych sieťach.
 • Drogy – smutný raj – prevencia drogových závislostí a rizikového správania pre žiakov SŠ – prednáška a beseda v rozsahu – 2 vyučovacie hodiny alebo preventívny program: 3×2 vyučovacie hodiny.
 • Alkohol a alkoholizmus – prednáška a beseda 2-3 vyučovacie hodiny.
 • Poznávanie sociálnych vzťahov v triede – sociometrická diagnostika, zisťovanie sociálnej klímy v školskej triede – vyhodnotenie a interpretácia výsledkov triednemu učiteľovi.
 • Depistáž sociálno-patologických javov v triednom kolektíve – zisťovanie skúseností žiakov s užívaním návykových látok , násilia a šikanovania v školskom prostredí – s vyhodnotím pre zadávateľa .
 • Adaptácia na nové školské prostredie prostredníctvom a neštandardizovaných dotazníkov

Objednajte sa

Dohodnite si termín zdarma.

 

Potrebujete poradenstvo?