Services
Pre rodičov

V tejto sekcii nájdete témy prednášok a besied realizovaných pre rodičov na školách. V záložke Materiály pre rodičov sa nachádzajú užitočné informácie o výchovných postupoch pri aktuálnych ťažkostiach detí v rôznych vývinových obdobiach.

PRE RODIČOV DETÍ MŠ
 • Adaptácia dieťaťa v MŠ – prednáška s besedou + metodicko-informačný materiál
 • Obdobie vzdoru u detí predškolského veku – prednáška s besedou + metodicko-informačný materiál
 • Školská spôsobilosť – prednáška + metodicko-informačný materiál
 • Aktuálne témy optimálnej rodinnej výchovy (napr. hranice a pravidlá – ich miesto vo výchove) – prednáška s besedou

 

PRE RODIČOV ŽIAKOV ZŠ

Prednášky s besedou na témy:

 • Ako predchádzať poruchám správania
 • Podozrenie z užívania návykových látok
 • Ako pomôcť dieťaťu s poruchami učenia
 • Ako na strednú školu
 • Nástrahy internetu
 • Poruchy osobnostného a emocionálneho vývinu v období dospievania
 • Nenásilná komunikácia

 

PRE RODIČOV ŠTUDENTOV SŠ

Prednášky s besedou na témy:

 • Ako si udržať dobré vzťahy s dospievajúcim
 • Rozumieme svojim deťom? (ako ochrániť svoje deti pred drogami, internetom, zhoršením prospechu… – podľa dohody) .
 • Máme stredoškoláka – k otázkam sociálneho začlenenia alebo ako pomôcť adaptácii svojho dieťaťa na nové školské podmienky (prevencia agresívneho správania a šikanovania).

Objednajte sa

Dohodnite si termín zdarma.

 

Potrebujete poradenstvo?