Services
Pre pedagógov

Sekcia je zameraná na sprístupnenie informácií dôležitých vo vzťahu k psychologickým a pedagogickým aspektom vzdelávania. Ponúka prehľad preventívnych aktivít pre školy a školské zariadenia a termínovník pracovných stretnutí pre aktuálny školský rok. V záložke Materiály pre učiteľov sa nachádzajú informácie k edukácii detí a žiakov.

PRE PEDAGÓGOV MŠ
 • Individuálne začlenený žiak v MŠ – skupinové a individuálne inštruktáže
 • Ako predchádzať pracovnému vyčerpaniu (stres, vyhorenie, psychohygiena) – prednáška s besedou
 • Dieťa s ťažkosťami v správaní v MŠ – prednáška s besedou.
 • Spolupráca s rodinou pri výchove dieťaťa (zásady efektívnej komunikácie) – workshop

 

PRE PEDAGÓGOV ZŠ
 • Individuálne začlenený žiak v ZŠ – skupinové a individuálne inštruktáže
 • Stres náš každodenný – zvládanie stresu ako prevencia syndrómu vyhorenia (základné informácie, autodiagnostika, nácvik psychohygienických techník).
 • Výchovné problémy v škole a ich riešenie – teória a prax – prednáška a workshop k vybraným problémom: záškoláctvo, šikanovanie, delikvencia, kriminalita….
 • Žiak s ADHD vo výchovno-vyučovacom procese – prednáška s besedou.
 • Poznávanie sociálnych vzťahov v triede – školská trieda, sociálne vzťahy v triede, ich poznávanie a pozitívne ovplyvňovanie – prednáška s besedou pre triednych učiteľov.

 

PRE PEDAGÓGOV SŠ
 • Individuálne začlenený žiak v SŠ – prednáška s besedou – 1-2 vyučovacie hodiny.
 • Stres náš každodenný – zvládanie ako prevencia syndrómu vyhorenia (základné informácie, autodiagnostika, nácvik psychohygienických techník).
 • Poznávanie sociálnych vzťahov v triede ako prevencia rizikového správania žiakov v dospievaní – prednáška s besedou pre triednych učiteľov.
 • Výchovné problémy v škole a ich riešenie – teória a prax – prednáška a workshop k vybraným problémom: záškoláctvo, šikanovanie, delikvencia, kriminalita….
 • Nenásilná komunikácia – prednáška s besedou – 2 vyučovacie hodiny.

Objednajte sa

Dohodnite si termín zdarma.

 

Potrebujete poradenstvo?