Services
Individuálne činnosti

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, žiakov a študentov, konzultácie a poradenstvo na základe žiadosti rodičov alebo školy.

Preventívna výchovná a psychologická starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom v oblasti optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu, porúch správania a výskytu sociálno–patologických javov.

Reedukačné a špeciálno-pedagogické cvičenia so zameraním na zlepšenie úrovne základných školských zručností v oblasti čítania, písania, počítania a koncentrácie pozornosti.


Objednajte sa

Dohodnite si termín zdarma.

Potrebujete poradenstvo?