Vážení rodičia predškolákov,

radi by sme Vás  informovali o zmenách, ktoré vyplývajú z nového Zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny nadobúdajú platnosť od 01.01. 2021.

 

Od školského roku 2021/2022  bude musieť každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.augusta príslušného roku, plniť povinné predprimárne vzdelávanie (ďalej PPV) buď v materskej škole (ďalej MŠ) alebo formou individuálneho vzdelávania. PPV v MŠ trvá jeden školský rok.

Od školského roku 2022/2023 k zápisu dieťaťa na školskú dochádzku, bude zákonný zástupca (ďalej ZZ) povinný predložiť doklad o získaní PPV.

 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku, nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ,

 (po starom odklad školskej dochádzky) na základe:

 • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP)
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
 • s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

 

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia PPV v MŠ, nedosiahne školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole (ďalej ZŠ).

 

Na Povinné predprimárne zvdelávanie (PPV) môže dieťa nastúpiť aj predčasne. V tom prípade, ZZ  požiada, aby bolo na PPV v MŠ prijaté jeho dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta kalendárneho roku. K žiadosti je ZZ povinný predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Jedná sa o výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Týka sa to detí, ktoré nedosiahnu šesť rokov veku do 31.8. príslušného roku a rodičia majú záujem o ich  predčasný nástup na školskú dochádzku (predčasné zaškolenie) v nasledujúcom školskom roku. Ak  v jarných mesiacoch  (marec-máj) plánujete požiadať o to, aby Vaše dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku do 31.augusta príslušného roku, bolo výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky v nasledujúcom šk. roku (po starom predčasné zaškolené), ste ako ZZ povinný k žiadosti priložiť: 

 • súhlasné vyjadrenie príslušného CPPPaP
 • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast
 • doklad o získaní predprimárneho vzdelania (tento doklad môže získať len dieťa, ktoré začalo plniť PPV pred dovŕšením piateho roku veku).

 

Ak uvažujete  o predčasnom zaškolení dieťaťa, je nutné v jarných mesiacoch (marec-máj) v roku predchádzajúcom danému školskému roku (kedy chcete aby bolo zaškolené) požiadať naše centrum o psychologické vyšetrenie, v súvislosti so súhlasným vyjadrením sa   k výnimočnému (predčasnému) prijatiu dieťaťa na PPV  od daného roku.

Opätovne o rok, pred vstupom do školy, bude nutné zopakovať psychologické vyšetrenie v súvislosti s posúdením vhodnosti predčasného začatia plnenia školskej dochádzky. Ak dieťa splní požiadavky na výnimočné prijatie na PPV – do predškolskej triedy v MŠ, neznamená to, že má  o rok neskôr zaručený aj predčasný nástup do ZŠ.

 

ZZ dieťaťa môže požiadať o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa riaditeľa MŠ, do ktorej bolo dieťa prijaté na PPV (kmeňová MŠ). O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ kmeňovej MŠ v rámci rozhodovania o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do MŠ podľa osobitného predpisu. Individuálne vzdelávanie v kmeňovej MŠ sa povoľuje dieťaťu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a

 • jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na PPV v kmeňovej MŠ
 • jeho ZZ o to požiada.

 

K žiadosti treba priložiť:

 • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Individuálne vzdelávanie zabezpečuje kmeňová MŠ (v mieste bydliska ZZ a dieťaťa), v rozsahu najmenej 2 hodiny týždenne.

      Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do MŠ a jeho zdravotný mu neumožňuje sa vzdelávať, sa na základe:

 • súhlasného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast
 • súhlasného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do MŠ.

 

 

Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V MŠ  pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť dobu tri mesiace, nesmie byť ale dlhší ako jeden rok.

 

O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve.

 

O povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa môže ZZ dieťaťa písomne požiadať riaditeľa MŠ, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie (“kmeňová materská škola“)

O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ kmeňovej MŠ v rámci rozhodovania o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu. Individuálne vzdelávanie v kmeňovej MŠ sa povoľuje dieťaťu, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a

 1. a) jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej MŠ alebo
 2. b) jeho ZZ o to požiada.

Ak ZZ dieťaťa požiada o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a), prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast; predprimárne vzdelávanie zabezpečuje kmeňová MŠ, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení ind. vzd., v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.

 

Milí rodičia,

 

v  prípade záujmu o vyšetrenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa v našom centre (CPPPaP, Kukučínova 473, Trenčín 911 01)  nás môžete kontaktovať na tel. čísle: 032/74 361 52, +421 901 711 744   alebo e-mailom:  cpppaptn@cpppaptn.sk

 

Orientačné vyšetrenia školskej spôsobilosti – depistáže prebehnú len v materských školách, ktoré budú mať o ňu záujem a dovolí to súčasná epidemiologická situácia.

 

Komplexné vyšetrenia školskej spôsobilosti v našom centre prebiehajú od polovice februára príslušného roku do polovice  júna príslušného roku, pokiaľ to neovplyvní pandemická situácia na Slovensku.

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD.

 

riaditeľka CPPPaP v Trenčíne