ŠKOLSKÁ SPÔSOBILOSŤ – PRIPRAVENOSŤ DIEŤAŤA NA ŠKOLU

DIAGNOSTIKU ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI DETÍ NA ŠKOLU BUDEME RIEŠIŤ PREDNOSTNE, BEZPROSTREDNE PO OTVORENÍ ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ.

 

Žiadosť o vyšetrenie školskej spôsobilosti dieťaťa  (odklad povinnej školskej dochádzky, predčasné zaškolenie, vyšetrenie školskej spôsobilosti) si môžete  stiahnúť tu:  objednávací formulár. Vypísané poslať poštou, mailom alebo žiadosť o vyšetrenie oznámiť telefonicky v pracovných dňoch  čase od 8,00 do 14,00 hod  a my Vám ju vypíšeme. Pred vyšetrením je potrebné vyplniť a priniesť so sebou  Vstupný dotazník pre rodičov detí predškolského veku .

 

 

 

POVINNOSŤ PRIHLÁSIŤ DIEŤA NA PLNENIE ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Podľa školského zákona  (Zákon č. 245/2008 Z.z.) každé dieťa, ktoré do 31.8. 2020 dovŕši 6 rokov musí byť v tomto kalendárnom roku zapísané do školy. Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade plnenia školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup, ste povinný, podľa vyššie uvedeného zákona prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

KEDY BUDE PREBIEHAŤ ZÁPIS DO ŠKOLY

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa bude konať od 15. apríla do 30. apríla. Konkrétne MIESTO a ČAS určuje zriaďovateľ školy.

PO NOVOM sa zápisy budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa elektronická forma zápisu, ak je to technicky možné. Prípadne iná forma s dôrazom na hygienické a protiepidemiologické opatrenia.

Aktuálnu formu zápisu vzhľadom na situáciu pandémie nájdete na webstránkach základných škôl alebo ich zriaďovateľa.

 

AK CHCETE DAŤ DIEŤAŤU „ODKLAD“

 • Ak rodičia, alebo učiteľky v MŠ spozorovali výraznejšie známky nezrelosti dieťaťa, je vhodné odložiť povinnú školskú dochádzku o 1 rok. O odklad žiada zákonný zástupca dieťaťa, pričom je potrebné písomne požiadať riaditeľa základnej školy, kde bude dieťa zapísané (v súčasnosti by mala každá základná škola poskytnúť informácie, aké tlačivo alebo webovú aplikáciu použiť v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky).
 • K žiadosti o odklad rodič prikladá odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP). Aktuálne vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa tieto odporúčania pri zápise nebudú vyžadovať.
 • Odporúčania však musíte doručiť dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Posúdenie odkladu školskej spôsobilosti môže byť realizované iba osobne a výlučne individuálnou formou v zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP).

 

ČO JE ŠKOLSKÁ SPÔSOBILOSŤ?

Je dosiahnutie takého stupňa vývinu, ktorý umožňuje dieťaťu úspešne si osvojovať školské vedomosti a zručnosti, zahŕňa spôsobilosť (vyzretie) po stránke telesnej, psychickej, emocionálnej a sociálnej. Vzhľadom na úspešnú edukáciu dieťaťa je dôležité, aby dieťa začalo navštevovať školu práve v tom čase, kedy dosiahne primeranú úroveň spôsobilosti.

 

ZNAKY ŠKOLSKEJ NESPÔSOBILOSTI

 • intenzívna naviazanosť dieťaťa na matku (rodičov), nesamostatnosť
 • citová labilita, nadmerná bojazlivosť, neistota, odmietanie kontaktu s druhými
 • hravosť, odbieha od úloh k hrám
 • nadmerná pohyblivosť, živosť, nepokoj, impulzivita, prudké a výbušné reakcie
 • neschopnosť dieťaťa sústrediť sa dlhšie na jednu činnosť (aspoň 15min) a dokončiť prácu
 • rýchla únava pozornosti, nepozornosť, zábudlivosť, vyrušovanie
 • nápadne “zabrzdené” a utlmené, ťažkopádne a neobratné dieťa
 • negativistické, vzdorovité, nepodriadivé správanie
 • problémy s výslovnosťou, tvorbou dlhších viet, oneskorený vývin reči

Jednotlivé faktory ešte nemusia jednoznačne poukazovať na  školskú nespôsobilosť, až kombinácia viacerých príznakov  môže byť kritériom nespôsobilosti.

 

 

RIZIKOVÉ SKUPINY DETÍ, U KTORÝCH ODPORÚČAME PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI

 

 • rizikové tehotenstvo, pôrod, predčasne narodené deti
 • vrodené alebo získané zmyslové poruchy
 • vážne, chronické ochorenia, zdravotné ťažkosti
 • nevyhranená lateralita (nevyhranenosť pravej alebo ľavej hornej končatiny)
 • deti po traumatických udalostiach, závažné zmeny v rodine
 • oneskorený vývin reči, ťažkosti s výslovnosťou, oneskorený kognitívny vývin …
 • deti precitlivené, samotárske, nekomunikujúce s okolím
 • „letné“ deti, narodené v mesiacoch jún – august
 • deti, ktoré výraznejšie zaostávajú vo vývine

 

PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE DO I. ROČNÍKA ZŠ

 • Rodič dieťaťa, ktoré dosiahlo školskú spôsobilosť, ale nedosiahlo šesť rokov do 31.8.2020 v danom kalendárnom roku, je rozumovo, emocionálne, telesne i sociálne zrelé na zvládanie požiadaviek školy, môže požiadať o predčasné zaškolenie.
 • Jedná sa o „jesenné deti“ – narodené v mesiacoch september-december 2014 a deti s výrazne akcelerovaným kognitívnym vývinom (intelektovo nadané deti).
 • Pri predčasnom zaškolení je postup rovnaký, ako pri žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky. Rodič dieťa zapíše na vybranú školu v určenom termíne a v súvislosti s aktuálnymi opatreniami, nástup do školy musí posúdiť a následne odporučiť psychológ CPPPaP a pediater.

Na záver želáme Vašim deťom, aby sa nové prostredie školy pre nich stalo miestom nielen naberania potrebných vedomostí, zároveň aj príležitosťou na vytváranie nových priateľstiev, dosahovanie úspechu, radostí a pozitívnych zážitkov…

Tešíme sa na Vás