CENTRUM PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE (CPPPaP),

 Kukučínova 473, 911 01 TRENČÍN, Tel. číslo: 032/74 361 52

www.cpppaptn.sk, cpppaptn.sk@cpppaptn.sk

 

 

Informácie pre rodičov a  zákonných zástupcov detí, ktoré sú pozvané na vyšetrenie do CPPPaP Trenčín  od 1. septembra 2021 .  

 

 

Vážení rodičia,

na  vyšetrenie v našom zariadení budete objednaní na konkrétnu hodinu, ktorú je dôležité  dodržať.  Pri vstupe do nášho zariadenia  je potrebné, aby ste sa riadili pokynmi umiestnenými na vstupných dverách do Centra poradenstva.  Musíte mať prekryté horné dýchacie cesty  –  rúškom, šatkou alebo šálom a na rukách rukavice alebo si pri vstupe do zariadenia vydezinfikovať ruky. Po vstupe do zariadenia si Vás prevezme sociálno-administratívna pracovníčka, ktorej odovzdáte vyplnené a podpísané  dokumenty.

  • Kompletné informácie o prvom stretnutí a dokumentoch, ktoré je potrebné priniesť nájdete TU
  • Pri každej ďalšej návšteve je potrebné priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré si môžete stiahnuť TU .

Na vyšetrenie je dobré priniesť dieťaťu vlastné pero a ceruzku. 

Sociálno-administratívna pracovníčka zmonitoruje pri vstupe Váš zdravotný stav a zdravotný stav dieťaťa, založí kartu klienta  a  zavolá odborného zamestnanca, ktorý Vás stručne poinformuje o obsahu vyšetrenia a prevezme dieťa.  Rodič/zákonný zástupca (z.z.) sa medzitým vzdiali z poradenského zariadenia a vráti sa v určenú hodinu. V prípade, že dieťa  počas vyšetrenia  začne vykazovať známky ochorenia (kašeľ, nádcha,  zvýšená teplota,…)  – vyšetrenie bude prerušené  a  rodič (z.z.) upovedomený  osobne alebo telefonicky, že si má vyzdvihnúť dieťa a dostane nový termín na vyšetrenie.  Ak je dieťa citlivé resp.  úzkostné a nezvládne vyšetrenie bez prítomnosti rodiča (z.z.), môže byť rodič (z.z.)  prítomný na časti alebo podľa potreby aj počas celého vyšetrenia.