rodicia 24 apr 2018
Pre rodičov
Pre rodičov

V tejto sekcii nájdete témy prednášok a besied realizovaných pre rodičov na školách. V záložke Materiály pre rodičov sa nachádzajú užitočné informácie o výchovných postupoch pri aktuálnych ťažkostiach detí v rôznych vývinových obdobiach.

PRE RODIČOV DETÍ MŠ
 • Adaptácia dieťaťa v MŠ – prednáška s besedou + metodicko-informačný materiál
 • Obdobie vzdoru u detí predškolského veku – prednáška s besedou + metodicko-informačný materiál
 • Školská spôsobilosť – prednáška + metodicko-informačný materiál
 • Aktuálne témy optimálnej rodinnej výchovy (napr. hranice a pravidlá – ich miesto vo výchove) – prednáška s besedou

 

PRE RODIČOV ŽIAKOV ZŠ

Prednášky s besedou na témy:

 • Ako predchádzať poruchám správania
 • Podozrenie z užívania návykových látok
 • Ako pomôcť dieťaťu s poruchami učenia
 • Ako na strednú školu
 • Nástrahy internetu
 • Poruchy osobnostného a emocionálneho vývinu v období dospievania
 • Nenásilná komunikácia

 

PRE RODIČOV ŠTUDENTOV SŠ

Prednášky s besedou na témy:

 • Ako si udržať dobré vzťahy s dospievajúcim
 • Rozumieme svojim deťom? (ako ochrániť svoje deti pred drogami, internetom, zhoršením prospechu… – podľa dohody) .
 • Máme stredoškoláka – k otázkam sociálneho začlenenia alebo ako pomôcť adaptácii svojho dieťaťa na nové školské podmienky (prevencia agresívneho správania a šikanovania).

Objednajte sa

Dohodnite si termín zdarma.

 

Potrebujete poradenstvo?

žiak 24 apr 2018
Pre žiakov a študentov
Pre žiakov a študentov

V tejto sekcii môžete nájsť preventívne aktivity a programy, ktoré realizujeme na školách. Ak vás niektoré z nich oslovili, je potrebné požiadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo sociálneho pedagóga školy, aby sa s nami skontaktovali a aktivitu alebo preventívny program objednali (Objednávací formulár). V záložke Materiály – pre žiakov nájdete ďalšie užitočné informácie.

Preventívne aktivity a programy, ktoré realizujeme v spolupráci so školou:

PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

 • Moja životná cesta – výcvikový program profesijnej orientácie pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ – 1. smerová voľba, 2×3 hodiny alebo blok 6 vyučovacích hodín.
 • Ako byť dobrým partnerom a rodičom – prednáška s besedou pre žiakov 8. a 9. ročníka v rozsahu 2 vyučovacích hodín, alebo preventívny program 3×2 vyučovacie hodiny. Cieľom je získať informácie o vývine vzťahu, sexualite, komunikácii a spolužití v partnerstve.
 • Môj životný štýl – prevencia porúch príjmu potravy a podpory duševného zdravia pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka , prednáška a beseda 2 vyučovacie hodiny alebo preventívny program: 3×2 vyučovacie hodiny.
 • Ja a tí druhí – program pre žiakov 1. a 2. stupňa na rozvíjanie prosociálneho správania a komunikačných zručností: vzťahy, komunikácia, asertivita, sebapresadenie, konflikty – predchádzanie a riešenie konfliktov a šikanovania 3×2 vyučovacie hodiny.
 • Podobnosti a odlišnosti – preventívny program pre žiakov 2. stupňa ZŠ zameraný na ľudské práva, elimináciu predsudkov voči menšinám, iným národnostiam, postihnutým ľuďom a pod., 2×2 vyučovacie hodiny.
 • Obchodovanie s ľuďmi – preventívna aktivita v rozsahu 3 vyučovacích hodín – beseda a prednáška alebo preventívny program – 2×3 vyučovacie hodiny. Cieľom je oboznámiť žiakov s danou problematikou a poukázať na možné riziká pri hľadaní práce v zahraničí, naučiť ich orientovať sa na trhu práce, získať informácie ako bezpečne vycestovať za prácou a chrániť sa pred zneužitím.
 • Sekty a kulty – prednáška s besedou v rozsahu 1-2 vyučovacie hodiny pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka. Cieľom je získať základné informácie a zručnosti, ktoré ochránia žiaka pred možnou manipuláciou, zneužitím a nástrahami siekt a kultov).
 • Nástrahy internetu a kyberšikana – prednáška s besedou v rozsahu 2 hodiny pre 2.st.ZŠ a 1 hodina pre 1.st. ZŠ. Cieľom je ochrana súkromia užívateľov internetu a prevencia zneužitia informácií na sociálnych sieťach.
 • Drogy – smutný raj – prevencia drogových závislostí a rizikového správania pre žiakov 8. a 9. ročníka, beseda: 2 vyučovacie hodiny alebo preventívny program: 3×2 vyučovacie hodiny.
 • Alkohol – skrytý nepriateľ – prednáška s besedou v rozsahu 2 – 3 vyučovacie hodiny pre žiakov na 2. stupni ZŠ.
 • Poznávanie sociálnych vzťahov v triede – sociometrická diagnostika, zisťovanie sociálnej klímy v školskej triede – vyhodnotenie a interpretácia výsledkov triednemu učiteľovi.
 • Depistáž sociálno-patologických javov v triednom kolektíve – zisťovanie skúseností žiakov s užívaním návykových látok , násilia a šikanovania v školskom prostredí – s vyhodnotím pre zadávateľa.
 • Adaptácia na nové školské prostredie prostredníctvom a neštandardizovaných dotazníkov.

 

PRE ŽIAKOV STREDNEJ ŠKOLY

 • Ako sa správne učiť – zamerané na poznávanie učebných štýlov, motiváciu a techniky učenia – prednáška s besedou pre študentov 1.ročníka SŠ v rozsahu 1 vyučovacej hodiny, krátky intervenčný program na 3×1 hodina.
 • Môj životný štýl – prevencia porúch príjmu potravy a podpory duševného zdravia pre žiakov SŠ, prednáška a beseda 2 vyučovacie hodiny alebo preventívny program 3×2 vyučovacie hodiny.
 • Ako zvládať stres a trému – prednáška s besedou v rozsahu 1 vyučovacej hodiny pre 3. a 4.ročník SŠ.
 • Profesijná orientácia – II. smerová voľba (prednáška, skupinová diagnostika – 4 hodiny a individuálna interpretácia výsledkov diagnostiky).
 • Nenásilná komunikácia – preventívny program v rozsahu 3×2 vyučovacie hodiny zameraný na osvojenie si takého spôsobu komunikácie, ktorý rešpektuje potreby seba aj druhých, pomáha predchádzať konfliktom, podporuje spoluprácu, hľadanie konštruktívnych riešení a konsenzu.
 • Duševné zdravie na SŠ – preventívny program v rozsahu 3×2 vyučovacie hodiny zameraný na podporu duševného zdravia a prevenciu násilia vo vzťahoch, psychických porúch a psychiatrických ochorení.
 • Ja a tí druhí – preventívny program v rozsahu 2×4 vyučovacie hodiny pre žiakov SŠ na rozvíjanie prosociálneho správania a komunikačných zručností: vzťahy, komunikácia, asertivita, sebapresadenie, konflikty – predchádzanie a riešenie konfliktov a šikanovania.
 • Sekty a kulty – prednáška s besedou v rozsahu 1-2 vyučovacie hodiny pre žiakov SŠ. Cieľom je získať základné informácie a zručnosti, ktoré ochránia žiaka pred možnou manipuláciou, zneužitím a nástrahami siekt a kultov.
 • Ako byť dobrým partnerom a rodičom – prednáška s besedou pre žiakov SŠ v rozsahu 2 vyučovacích hodín alebo preventívny program 3×2 vyučovacie hodiny. Cieľom je získať informácie o vývine vzťahu, sexualite, komunikácii a spolužití v partnerstve.
 • Obchodovanie s ľuďmi – preventívna aktivita v rozsahu 3 vyučovacích hodín – beseda a prednáška alebo preventívny program – 2×3 vyučovacie hodiny. Cieľom je oboznámiť žiakov s danou problematikou a poukázať na možné riziká pri hľadaní práce v zahraničí, naučiť ich orientovať sa na trhu práce, získať informácie ako bezpečne vycestovať za prácou a chrániť sa pred zneužitím.
 • Nástrahy internetu a kyberšikana – prednáška s besedou v rozsahu 2 vyučovacie hodiny pre žiakov SŠ. Cieľom je ochrana súkromia užívateľov internetu a prevencia zneužitia informácií na sociálnych sieťach.
 • Drogy – smutný raj – prevencia drogových závislostí a rizikového správania pre žiakov SŠ – prednáška a beseda v rozsahu – 2 vyučovacie hodiny alebo preventívny program: 3×2 vyučovacie hodiny.
 • Alkohol a alkoholizmus – prednáška a beseda 2-3 vyučovacie hodiny.
 • Poznávanie sociálnych vzťahov v triede – sociometrická diagnostika, zisťovanie sociálnej klímy v školskej triede – vyhodnotenie a interpretácia výsledkov triednemu učiteľovi.
 • Depistáž sociálno-patologických javov v triednom kolektíve – zisťovanie skúseností žiakov s užívaním návykových látok , násilia a šikanovania v školskom prostredí – s vyhodnotím pre zadávateľa .
 • Adaptácia na nové školské prostredie prostredníctvom a neštandardizovaných dotazníkov

Objednajte sa

Dohodnite si termín zdarma.

 

Potrebujete poradenstvo?

individual 15 máj 2017
Individuálne činnosti
Individuálne činnosti

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, žiakov a študentov, konzultácie a poradenstvo na základe žiadosti rodičov alebo školy.

Preventívna výchovná a psychologická starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom v oblasti optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu, porúch správania a výskytu sociálno–patologických javov.

Reedukačné a špeciálno-pedagogické cvičenia so zameraním na zlepšenie úrovne základných školských zručností v oblasti čítania, písania, počítania a koncentrácie pozornosti.


Objednajte sa

Dohodnite si termín zdarma.

Potrebujete poradenstvo?

ucitel 15 máj 2017
Pre pedagógov
Pre pedagógov

Sekcia je zameraná na sprístupnenie informácií dôležitých vo vzťahu k psychologickým a pedagogickým aspektom vzdelávania. Ponúka prehľad preventívnych aktivít pre školy a školské zariadenia a termínovník pracovných stretnutí pre aktuálny školský rok. V záložke Materiály pre učiteľov sa nachádzajú informácie k edukácii detí a žiakov.

PRE PEDAGÓGOV MŠ
 • Individuálne začlenený žiak v MŠ – skupinové a individuálne inštruktáže
 • Ako predchádzať pracovnému vyčerpaniu (stres, vyhorenie, psychohygiena) – prednáška s besedou
 • Dieťa s ťažkosťami v správaní v MŠ – prednáška s besedou.
 • Spolupráca s rodinou pri výchove dieťaťa (zásady efektívnej komunikácie) – workshop

 

PRE PEDAGÓGOV ZŠ
 • Individuálne začlenený žiak v ZŠ – skupinové a individuálne inštruktáže
 • Stres náš každodenný – zvládanie stresu ako prevencia syndrómu vyhorenia (základné informácie, autodiagnostika, nácvik psychohygienických techník).
 • Výchovné problémy v škole a ich riešenie – teória a prax – prednáška a workshop k vybraným problémom: záškoláctvo, šikanovanie, delikvencia, kriminalita….
 • Žiak s ADHD vo výchovno-vyučovacom procese – prednáška s besedou.
 • Poznávanie sociálnych vzťahov v triede – školská trieda, sociálne vzťahy v triede, ich poznávanie a pozitívne ovplyvňovanie – prednáška s besedou pre triednych učiteľov.

 

PRE PEDAGÓGOV SŠ
 • Individuálne začlenený žiak v SŠ – prednáška s besedou – 1-2 vyučovacie hodiny.
 • Stres náš každodenný – zvládanie ako prevencia syndrómu vyhorenia (základné informácie, autodiagnostika, nácvik psychohygienických techník).
 • Poznávanie sociálnych vzťahov v triede ako prevencia rizikového správania žiakov v dospievaní – prednáška s besedou pre triednych učiteľov.
 • Výchovné problémy v škole a ich riešenie – teória a prax – prednáška a workshop k vybraným problémom: záškoláctvo, šikanovanie, delikvencia, kriminalita….
 • Nenásilná komunikácia – prednáška s besedou – 2 vyučovacie hodiny.

Objednajte sa

Dohodnite si termín zdarma.

 

Potrebujete poradenstvo?