Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, 911 01 Trenčín

V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:  Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, 911 01 Trenčín

Kategória odborného zamestnanca:  psychológ

Dátum predpokladaného nástupu:   od 1. októbra 2018 na dobu neurčitú, 100% pracovný úväzok

Kvalifikačné predpoklady:   v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ponúknutý plat: platové rozpätie od 736,50 – 1008,00 Eur ako základná zložka platu podľa nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z.z.

 

Požadované doklady:

  •  žiadosť o prijatie do zamestnania,
  •  profesijný životopis,
  •  súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • doklady o ukončenom vzdelaní (doniesť osobne len v prípade pozvania na osobný pohovor).

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr do 10. 9. 2018 na adresu:  CPPPaP , Kukučínova 473 , 911 01  Trenčín alebo  cpppaptn@cpppaptn.sk
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.