Meno a priezvisko: Mgr. Simona Kutišová

Pracovná pozícia: psychológ

 

„Spievajme z plných pľúc, cesta aspoň nebude taká nudná.“ (Vergílius)

 

Vzdelanie:

2011 – 2017: Masarykova univerzita, Brno, ČR, Filozofická fakulta, Magisterské jednoodborové štúdium psychológie

2014 – 2017: Masarykova univerzita, Brno, ČR, Filozofická fakulta, Doplňujúce pedagogické štúdium psychológie

 

Odborná prax:

Speciálně-pedagogické centrum pro mentálně postižené, Brno, ČR

Centrum naděje a pomoci, zs.s, Brno, ČR

Od 2022: CPPPaP, Trenčín, psychologička

 

Profesijné zameranie:

Psychologická diagnostika detí a konzultačná činnosť pre zákonných zástupcov a pedagógov.

Poradenská činnosť pre zákonných zástupcov v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného, emocionálneho  a psychosociálneho vývinu dieťaťa.

Kooperácia so školami, poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom školstva pri práci so žiakmi/študentmi a ich edukácii.

Realizácia preventívnych aktivít  formou skupinovej psychologickej intervencie.

Individuálna  psychologická  intervencia.

Depistážna činnosť v predškolských zariadeniach, následná diagnostika  a konzultácie so zákonnými zástupcami detí.

 

Ďalšie vzdelávanie a školenia:

2019: Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I. (ATC Feuerstein, Praha)

2019: CAS 2 – zaškolení v užívání diagnostického nástroje (DYScentrum, Praha)

2019: ACFS – zaškolení v užívání diagnostického nástroje (DYScentrum, Praha)

2019: MABC-2 – Test motoriky pro děti (Testcentrum, Praha)

2018: BSID II-III – Vývojová škála Bayleyové (Testcentrum, Praha)

2017: Výcvik v dynamickém vyšetření kognitivních schopností u dětí D. Tzuriela (NÚV, Praha)