Meno a priezvisko: Mgr. Lenka Matiašová

Pracovná pozícia: samostatný odborný zamestnanec – psychológ

Vzdelanie

 • 2008 – 2013 – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, psychológia

 

Odborná prax

 • CPPPaP Nové Mesto nad Váhom, psychológ
 • Od 2018: CPPPaP Trenčín, psychológ

Profesijné zameranie

 • Individuálna a skupinová diagnostika školskej spôsobilosti
 • Rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou
 • Psychologická diagnostika detí a žiakov: intelektové schopnosti a štruktúra intelektu, kognitívne schopnosti, percepčno-kognitívne a senzomotorické funkcie, osobnosť, poruchy aktivity a pozornosti
 • Psychologická diagnostika žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní
 • Skríningová diagnostika neuro-motorickej nezrelosti
 • Realizácia programu Bilaterálna integrácia pre deti s motorickými, koordinačnými a inými vývinovými ťažkosťami
 • Poradenstvo zákonným zástupcom detí v oblasti vzdelávacieho, osobnostného, emocionálneho a psychosociálneho vývinu
 • Poradenstvo pedagogickým zamestnancom v oblasti vzdelávacieho, osobnostného, emocionálneho a psychosociálneho vývinu detí
 • Individuálne psychologické vedenie detí a žiakov s ťažkosťami v rôznych oblastiach – emocionálne ťažkosti, zvládanie záťažových situácií…
 • Realizácia prednášok a besied na školách so zameraním na prevenciu sociálno-patologických javov

 

Ďalšie vzdelávanie a školenia:

Aktualizačné a inovačné vzdelávanie:

 

 • Od 2020: Frekventantka inovačného vzdelávania – VÚDPaP, Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa pre odborných pracovníkov – podľa princípov KBT

 

 • 2019, Metodicko-pedagogické centrum, Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov

 

 • 2018, 3idea s.r.o., Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie

 

 • 2018, Softimex Multimédiá s.r.o., Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a
  odborných zamestnancov

 

 • 2017, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Smokovec, Inovačné vzdelávanie pre administrátorov testu Woodcock – Johnson International Editions

 

 • 2017, Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o., Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov

 

 • 2015, Coachingplus, o.z., Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s jednotlivcom

 

Certifikáty a osvedčenia:

 • 2021, Mgr. Iva Kopecká, Mgr. Dagmar Ženková: Ropratem – program pre rozvoj pracovného tempa
 • 2018, Hogrefe – Testcentrum: Školiaci a výcvikový kurz SON-R 2 1/2 – 7
 • 2018, Artea, o.z.: Kognitívne-behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi
 • 2018, Avare: Teória bilaterálnej integrácie, diagnostika a pohybový program pre deti s motorickými, koordinačnými a inými vývinovými ťažkosťami
 • 2017, Balans – poradňa zdravého vývinu: Neurofyziologické príčiny zlyhávania u detí so ŠVVP
 • 2017, Avare: Školský program INPP
 • 2017, VÚDPaP: Praktické použitie diagnostického nástroja WISC – III
 • 2015, Institut psychologických služeb, s.r.o.: Hand test v klinické a poradenské praxi