1) Kariérové poradenstvo a zmeny od 1.9.2020

 

Termín „kariérové poradenstvo“ je preferovaný v školstve a používame ho na označenie služieb v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, ktorých cieľom je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života. Tento komplex služieb zahŕňa široké spektrum aktivít. Napríklad aktivity realizované v školách, ktoré majú pomôcť študentom ujasniť si ciele vlastnej kariéry a porozumieť svetu práce, individuálne alebo skupinové poradenstvo zamerané na voľbu vzdelávacej a profesijnej dráhy, na voľbu prvého zamestnania, zmenu zamestnania, na návrat do zamestnania (do pracovného procesu); ďalej služby v počítačovej podobe alebo online služby zamerané na poskytovanie informácií o povolaniach a možnostiach zamestnania, služby podporujúce proces rozhodovania o ďalšej kariére/v oblasti kariérneho postupu, ? tiež služby spracovávajúce a poskytujúce informácie o možnostiach zamestnania, vzdelávania a odbornej prípravy a i. (www.komposyt/karieroveporadenstvo.sk  : Š.Grajcár, M.Hargašová, D.Lepeňová)

 

Kariérové poradenstvo je u nás pomerne novou oblasťou, hoci sa už dlhodobo rozvíja ako súčasť psychológie v profesijnom poradenstve a celoživotného (biodromálneho) pohľadu na človeka. Postupne sa aj u nás začínajú vytvárať podmienky pre osobitnú profesiu kariérového poradcu. Prvý krok v školskom systéme je stanovený v Zákone č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý v § 26 kariérového poradcu zaraďuje medzi odborné profesie (kategórie) spolu s psychológom, sociálnym pedagógom, špeciálnym pedagógom a ďalšími odbornými kategóriami (profesiami).

(Zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva od 1. 9. 2019, https://www.minedu.sk/karierove-poradenstvo/ )

 

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR v koncepccepčnom materiáli “Zmeny v kariérovom poradenstve od 1.9.2019”2 stanovilo, že ”na základe § 135a ods. 1 a 2 školského zákona sa bude činnosť kariérového poradenstva zameriavať v rámci škôl a školských zariadení (materská škola, základná škola, gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová škola, škola umeleckého priemyslu, konzervatórium, školský internát, diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na výkon výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti. Ťažisko výkonu diagnostickej činnosti ako aj koordinačnej činnosti (predovšetkým výmena informácií o trhu práce) bude v rámci centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Tieto centrá budú taktiež metodicky usmerňovať výkon kariérového poradenstvo v školách a školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti”. Zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa v § 26, Odesk (1) vymedzujú oblasti činností kariérového poradcu v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie: Kariérový poradca v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rámci zosúlaďovania kariérového vývinu žiaka s individuálnymi predpokladmi a záujmami žiaka najmä:

 

 

 1. a) vykonáva diagnostickú činnosť predpokladov a záujmov žiaka,
 2. b) koordinuje poskytovanie a výmenu informácií medzi žiakmi, zákonnými zástupcami, strednými školami a vysokými školami o potrebách trhu práce,
 3. c) poskytuje informačnú a konzultačnú činnosť, individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre žiakov a ich zákonných zástupcov,
 4. d) metodicky usmerňuje činnosť kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach,
 5. e) spolupracuje s inštitúciami koordinácie odborného vzdelávania a prípravy,(podľa § 28 zákona č. 61/2015 Z.z. v znení zákona č. 209/2018 Z.z. ) zamestnávateľmi, strednými školami na území samosprávneho kraja a s vysokými školami.

 

Odsek(2): Ak ide o kariérového poradcu školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v sídle kraja ,okrem činností podľa odseku 1, vykonáva koncepčné, metodické a supervízne činnosti vo vzťahu k výkonu kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie na území príslušného kraja a podieľa sa na vzdelávaní v oblasti kariérového poradenstva”.

K činnostiam, ktoré sa realizujú hlavne v Centrách, najmä diagnostická a odborná poradenská činnosť, pribudli ďalšie oblasti odborných činností – koordinačno-metodická činnosť a spolupráca so zamestnávateľmi a inými aktérmi na trhu práce, ktoré sa realizujú mimo Centier, najmä v školách. Kľúčovo ide o to, aby sa, obrazne povedané, “dostal svet práce viac do školy a škola do sveta práce”, teda aby sa žiaci celoplošne a dlhodobo pripravovali na svet práce, aby sa im svet práce čoraz viac približoval a aby pre nich škola bola len úvodom k celoživotnému vzdelávaniu.

 

 

2) Prečo je dôležité kariérové poradenstvo pre žiakov

V pracovnom svete sa neustále menia povolania – mnohé pre potreby dnešného sveta vznikajú a mnohé, naopak, zanikajú. Súčasná generácia mladých ľudí túži, v rámci vzdelávania, študovať, vycestovať a mnohí sa v zahraničí aj usadiť a tam svoju kariéru rozvíjať. Často od práce očakávajú, že budú slobodní, finančne nezávislí, práca ich bude napĺňať. Považujeme za veľmi dôležité tento fakt súčasnej generácie plnohodnotne implementovať do kariérového poradenstva poskytovaného našim zariadením na základných i stredných školách a naplniť tým očakávania mladých ľudí. V procese realizácie aktivít KP na školách vnímame žiaka – dieťa ako odborníka na svoj vlastný život a snažíme sa mu nastaviť zrkadlo zodpovednosti za vlastné rozhodnutia. Aj v rámci KP je dôležité si s klientom vytvoriť vzťah založený na dôvere a potom následne riešiť témy, ktoré aktuálne riešia v súvislosti s KP.

 

 

3) Realizácia kariérového poradenstva v CPPPaP TN

V našom zariadení poskytujeme kariérovú diagnostiku skupinovou aj individuálnou formou pre žiakov a študentov končiacich základnú a strednú školu, ktorá im umožňuje : objektívne posúdiť, aké majú predpoklady pre vybrané stredoškolské prípadne vysokoškolské štúdium  (iné pomaturitné štúdium), porovnať svoje predpoklady s požiadavkami vybratej strednej/vysokej školy, s konkrétnymi študijnými plánmi zodpovedne sa rozhodnúť pre niektorý z odborov štúdia, objektívne sformulovať svoje možnosti a realistické plány do budúcnosti

 

Skupinová diagnostika realizovaná v prostredí školy je zameraná na :

1, Vstupný rozhovor (v rámci ktorého sa zisťuje : študijná história dieťaťa, záujmy, rodinná situácia, špecifické potreby)

2, Testovanie : (všeobecné predpoklady pre štúdium, kognitívne schopnosti, osobnostné vlastnosti, záujmy, hodnoty, ciele)

3) Rozhovor a interpretácia výsledkov

4) Samostatné rozhodovanie (doplnenie informácií, rozhodovanie a rozhodnutie, voľba stratégie na dosiahnutie cieľa, seba manažovanie)

5) Spätná väzba

 

 

V rámci individuálneho poradenstva:

1) Služby kariérového poradenstva prispôsobujeme individuálnemu klientovi na základe analýzy jeho potrieb pri vstupnom rozhovore

2) Následne realizujeme diagnostické vyšetrenie, identifikáciu silných stránok a priestoru na rozvoj, zasadzujeme ich do kontextu životných a pracovných situácií

3) Rozvoj soft kompetencií, poskytujeme podporu pri rozhodovaní a rozhodnutí, sebareflexiu, samostatnosť a nezávislosť žiaka pri výbere

4) Aktívne zapájame rodičov do celého procesu rozhodovanie a v prípade nezhody medzi rodičom a žiakom poskytuje mediáciu

5) Analyzujeme ďalšie možnosti štúdia, prepojenie vybraného študijného odboru s aktuálnym stavom na trhu práce

6) V prípade potreby poskytujeme aj následnú starostlivosť pri neúspechu (dieťa nie je prijaté na strednú/vysokú školu  : pracujeme s technikami na prekonávanie prekážok, stresov, frustrácií z nesplnených očakávaní, vyrovnávanie sa s neúspechmi pri hľadaní alebo strate zamestnania – vývin psychickej nezdolnosti, relaxácia a aktivácia, copingové stratégie);

 

Vzhľadom k uplynulej pandemickej situácii realizujeme i online poradenstvo

4) Pre rodičov – čo je dôležité pri výbere strednej školy ?

 

Porozmýšľajte so svojím dieťaťom nad nasledovnými otázkami :

 • Mám šancu dostať sa na školu?
 • Bude ma škola baviť?
 • Mám šancu zvládnuť štúdium?
 • Má škola perspektívu?
 • Aké mám šance sa po škole uplatniť?
 • Ktoré sú profilové predmety? Nemám s nimi problémy?
 • Aké ďalšie (prenositeľné) zručnosti môžem štúdiom získať?
 • Bude štúdium finančne náročné?
 • Chcem ísť po skončení SŠ na VŠ?

 

Otázky, ktoré si dieťa môže položiť:

 • Aký mám vzťah k učeniu?
 • Som študijný typ?
 • Ako mi ide učenie?
 • Aké mám známky?
 • Robím radšej niečo praktické, alebo mám radšej knihy a vedomosti?
 • Akú úroveň kvalifikácie chcem dosiahnuť?
 • Ako ma vidia učitelia a rodičia?
 • Ako dlho sa budem pripravovať na povolanie?

 

 

V rámci Trenčianskeho kraja sa pravidelne realizuje burza stredných škôl – Stredoškolák-Hrdina remesla, kde CPPPaP TN poskytuje služby mobilného kariérového poradenstva, kde vám vieme poradiť, akým spôsobom s dieťaťom komunikovať, ako vybrať správnu školu, prípadne vám vieme odporučiť ďalšie postupy.

Dieťa potrebuje dostať príležitosť sa zamyslieť nad svojou budúcnosťou. Väčšinou rodič začína túto tému až v 8.ročníku, čo už je pomerne neskoro, od druhého stupňa (od 11 veku života) máme s deťmi komunikovať, čím by chceli byť. Kľúčová je fáza orientácie, tá by mala byť v procese rozhodovania najdlhšia, samotné rozhodovanie je potom kratšie a jednoduchšie.

 

Čo vám poskytne CPPPaP Trenčín :

 • Aktuálne informácie o sieti základných a stredných škôl
 • Aktuálne učebné a študijné odbory v našom regióne
 • Spolupracujúcich zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania
 • Podmienky a priebeh prijímacieho konania
 • Možnosti uplatnenia absolventov
 • Situáciu na trhu práce

 

Komu poskytujeme služby kariérového poradenstva :

 • Žiakom základných, stredných a vysokých škôl
 • Žiakom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Rodičom
 • Učiteľom
 • Odborným zamestnancom : psychológom, špeciálnym pedagógom, sociálnym pedagógom

 

Všetky služby kariérového poradenstva sú poskytované bezplatne.

Kontaktná osoba : PhDr.Lenka Kubalová, lenka.kubalova@cpppaptn.sk

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O ŠKOLÁCH A ODBOROCH

www.hrdinaremesla.sk ponuka stredných škôl v rámci celého Trenčianskeho kraja

www.stredneskoly.sk  prehľad takmer 800 stredných škôl z celého Slovenska s možnosťou vyhľadávať ich podľa regiónu alebo podľa odboru štúdia.

www.akyodbor.sk  stránka ponúka vyhľadávanie odborov štúdia podľa názvu alebo podľa dosiahnutého vzdelania a v neposlednom rade tiež podľa skupiny, do ktorej odbor patrí. www.komposyt.sk informačný portál Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktoré ponúka informácie aj o výbere vhodnej strednej školy pre odborníkov, rodičov i deti

www.trendyprace.sk portál, ktorý poskytuje informácie o aktuálnych trendoch práce, ale aj o budúcnosti na trhu práce podľa jednotlivých regiónov