BY: admin

Nezaradené

Slávnostná konferencia k 50. výročiu založenia našej poradne.

Dňa 19.10. 2022 sa uskutočnila slávnostná konferencia k 50. výročiu založenia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne.

Pozvanie prijala aj samotná zakladateľka poradne PhDr. Oľga Hodálová, ktorá  veľmi zaujímavo 

a ľudsky priblížila náročné ale aj krásne počiatky poradne.

Pozvaným sa prihovoril aj štátny tajomník ministra školstva RNDr. Slavomír Partila, ktorý v mene Ministerstva školstva odovzdal ďakovný list za dlhoročný prínos v starostlivosti o duševné zdravie detí a mládeže. Účastníkom sa prihovorila aj riaditeľka regionálneho úradu školskej správy Mgr. Gabriela Petrovičová, ako zriaďovateľ ocenila prácu Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a taktiež odovzdala ďakovný list za náročnú a zodpovednú prácu odborných zamestnancov a osobitnú starostlivosť venovanú deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ďalším prihovárajúcim sa bol  vedúci Odboru školstva a kultúry úradu TSK Ing. Richard Hančin, PhD.

Pozvanie na konferenciu prijalo mnoho významných hostí zo spolupracujúcich inštitúcií, medzi nimi aj Mgr. Svetlana Síthová z národného inštitútu vzdelávania a mládeže; vedúca úradu školstva mesta Trenčín Ing. Ľubica Hornáčková, riaditelia a riaditeľky základných a stredných škôl ako aj Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Pozvaní hostia si vypočuli zaujímavé odborné príspevky, ktoré pripravili a prezentovali odborné zamestnankyne CPPPaP Trenčín. Zúčastneným priblížili tému integrácie a inklúzie, dôležitosť multidisciplinárneho prístupu v práci s deťmi, zmeny v oblasti kariérového poradenstva, možnosti a limity psychoterapie v podmienkach CPPPaP a proces krízovej intervencie na školách. Odborné príspevky doplnil zástupca SZĽH Richard Pavlikovský so svojim príspevkom Aspekty spolupráce SZĽH a CPPPaP.

Riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD. poukázala na viditeľné pozitívne trendy v činnosti centra nielen v rastúcich počtoch výkonov, ale i v pružnom reagovaní na nové odborné výzvy, ktoré prináša do cesty život. „Pri reagovaní na tieto náročné výzvy uplatňujeme v našom zariadení v praxi pri celom rade odborných činností multidisciplinárnu spoluprácu na úrovni odborníkov v zariadeniach, ale aj medziinštitucionálne“.

„Vďaka dobre zosieťovanému systému dobre spolupracujúcich inštitúcií chceme vidieť spokojnejšie a šťastnejšie deti v živote. Veríme, že vzájomná spolupráca naprieč rezortmi dokáže priniesť skutočnú podporu klientom“.Riaditeľka vyslovila poďakovanie všetkým spolupracujúcim na spoločnom diele – čo najlepšej a čo najviac účinnej pomoci deťom a ich rodinám.

O kultúrny zážitok počas konferencie sa postarali Andrej Petrovič Etudou č.4 – Giulio Regondi a svojím nádherným spevom potešili zamestnankyne CPPPaP Trenčín, Mgr. Magda Uhliariková a Mgr. Beáta Dobiašová skladbou Môj svet.