Vážení klienti, zákonní zástupcovia a návštevníci CPPPaP TN,

Vážení klienti, zákonní zástupcovia a návštevníci CPPPaP TN,

 

Na základe aktuálnych usmernení z Ministerstva školstva a Úradu verejného zdravotníctva

je vstup do zariadenia umožnený iba rodičom, ktorí spĺňajú podmienku OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).  Akceptujeme len testy z certifikovaného odberového miesta – PCR aj AG, nie staršie ako tri dni (domáce samotesty neakceptujeme). V prípade, že rodič nespĺňa podmienku OTP, vyšetrenie či poradenstvo prebehne len s dieťaťom a rodičovi v prípade záujmu poskytneme poradenstvo online formou.

 

Pre dieťa je potrebné predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, podpísané jeho zákonným zástupcom (tlačivo si môžete stiahnuť TU).

 

Zároveň je potrebné mať počas pobytu v zariadení prekryté horné aj dolné dýchacie cesty a to respirátorom (výnimku majú deti do 6 rokov), pri vstupe si vydezinfikovať ruky a prosíme klientov, aby dodržiavali čas, na ktorý boli objednaní.

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na číslach 032/7436152 a 0901711744.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a dodržiavanie aktuálnych nariadení.

Tešíme sa na spoluprácu.

Tím CPPPaP Trenčín.

Informácie pre rodičov a zákonných zástupcov detí, ktoré sú pozvané na vyšetrenie do CPPPaP Trenčín od 1.septembra 2021

Prosíme Vás o detailné oboznámenie sa a dodržanie všetkých pokynov v nasledujúcich dokumentoch – Viac informácií

Plánované akcie

cpppaptn

Pripravované akcie CPPPaP, ktoré by ste si nemali nechať ujsť.

Celý kalendár

Národný projekt

CPPPaP Trenčín spolupracuje s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie pri realizácii Národného projektu Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Víziou tohto projektu je prispieť ku kvalite procesov v multidisciplinárnom prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie.

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Bližšie informácie o realizovanom projekte nájdete na https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/.

Ponuka odborných článkov

Prinášame Vám aktuálne články s našej poradne pri širokú a odbornú verejnosť . Viac článkov nájdete v sekcíí publikácie.

Ponuka odborných činností a aktivít

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, žiakov a študentov, konzultácie a poradenstvo na základe žiadosti rodičov alebo školy.

Pre žiakov a študentov

V tejto sekcii môžete nájsť preventívne aktivity a programy, ktoré realizujeme na školách. Ak vás niektoré z nich oslovili, je potrebné požiadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo sociálneho pedagóga školy, aby sa s nami skontaktovali a aktivitu alebo preventívny program objednali (Objednávací formulár). V záložke Materiály - pre žiakov nájdete ďalšie užitočné informácie.

Pre rodičov

V tejto sekcii nájdete témy prednášok a besied realizovaných pre rodičov na školách. V záložke Materiály pre rodičov sa nachádzajú užitočné informácie o výchovných postupoch pri aktuálnych ťažkostiach detí v rôznych vývinových obdobiach

Pre pedagógov

Sekcia je zameraná na sprístupnenie informácií dôležitých vo vzťahu k psychologickým a pedagogickým aspektom vzdelávania. Ponúka prehľad preventívnych aktivít pre školy a školské zariadenia a termínovník pracovných stretnutí pre aktuálny školský rok. V záložke Materiály pre učiteľov sa nachádzajú informácie k edukácii detí a žiakov.

Individuálne činnosti

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, žiakov a študentov, konzultácie a poradenstvo na základe žiadosti rodičov alebo školy.

Dnes, viac ako v minulosti, sa rodiny stretávajú s náročnými životnými situáciami, s ktorými sa vyrovnať nie je ľahké. Rovnako náročné je zvládať takéto situácie a zároveň sa starať o dieťa. Všetky deti majú právo na starostlivosť v každej životnej situácii. Práve dieťa, ktoré je v mnohých ohľadoch veľmi zraniteľné, jednoznačne pri svojom vývine potrebuje podporu a pomoc nie len zo strany rodiny, ale aj spoločnosti.

Tím našich odborníkov pomáha riešiť ťažkosti ktoré život prináša. Poskytujeme poradenstvo, terapiu deťom, mládeži, rodičom a pedagógom. Vážime si každého kto sa na nás obráti a pomáhame so srdcom a s profesionálnym prístupom. Ponúkame komplexnú odbornú pomoc človeku. Nájdete u nás priestor pre dôverný a diskrétny rozhovor a spolu s Vami budeme hľadať riešenia k skvalitneniu Vášho života.
Sme tu pre Vás …

PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD.

Riaditeľka cpppap Trenčín