Vážení klienti, zákonní zástupcovia a návštevníci CPPPaP TN,

OZNÁMENIE – ZMENA TERMÍNU!!!

 

Radi by sme Vám oznámili,

že Stretnutie psychológov Trenčianskeho kraja

naplánované v termíne 9.11.2021 o 9.00 hod

sa z technických príčin prekladá na nový termín

 a to na 14.12.2021 o 9:00 hod.

 

Plánovaný program, téma stretnutia bude nezmenená,

takisto link na pripojenie cez ZOOM aplikáciu bude platný

aj na nový termín stretnutia 14.12.2021.

Ďakujeme za pochopenie, tešíme sa na stretnutie.

Tím psychológov CPPPaP Trenčín

Vážení klienti, zákonní zástupcovia a návštevníci CPPPaP TN,

 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva a aktuálneho Školského semaforu je pri vstupe do zariadenia potrebné predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa, podpísané jeho zákonným zástupcom a rovnako Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti iných návštevníkov (rodičia, zákonní zástupcovia a iní návštevníci poradne). Potrebné tlačivo si môžete stiahnuť TU.

 

Zároveň je potrebné mať počas pobytu v zariadení prekryté horné aj dolné dýchacie cesty. Výnimku majú deti do 6 rokov.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na číslach 032/7436152 a 0901711744.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a tešíme sa na spoluprácu.

Tím CPPPaP Trenčín.

Informácie pre rodičov a zákonných zástupcov detí, ktoré sú pozvané na vyšetrenie do CPPPaP Trenčín od 1.septembra 2021

Prosíme Vás o detailné oboznámenie sa a dodržanie všetkých pokynov v nasledujúcich dokumentoch – Viac informácií

Plánované akcie

cpppaptn

Pripravované akcie CPPPaP, ktoré by ste si nemali nechať ujsť.

Celý kalendár

Národný projekt

CPPPaP Trenčín spolupracuje s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie pri realizácii Národného projektu Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Víziou tohto projektu je prispieť ku kvalite procesov v multidisciplinárnom prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie.

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Bližšie informácie o realizovanom projekte nájdete na https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/.

Ponuka odborných článkov

Prinášame Vám aktuálne články s našej poradne pri širokú a odbornú verejnosť . Viac článkov nájdete v sekcíí publikácie.

Ponuka odborných činností a aktivít

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, žiakov a študentov, konzultácie a poradenstvo na základe žiadosti rodičov alebo školy.

Pre žiakov a študentov

V tejto sekcii môžete nájsť preventívne aktivity a programy, ktoré realizujeme na školách. Ak vás niektoré z nich oslovili, je potrebné požiadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo sociálneho pedagóga školy, aby sa s nami skontaktovali a aktivitu alebo preventívny program objednali (Objednávací formulár). V záložke Materiály - pre žiakov nájdete ďalšie užitočné informácie.

Pre rodičov

V tejto sekcii nájdete témy prednášok a besied realizovaných pre rodičov na školách. V záložke Materiály pre rodičov sa nachádzajú užitočné informácie o výchovných postupoch pri aktuálnych ťažkostiach detí v rôznych vývinových obdobiach

Pre pedagógov

Sekcia je zameraná na sprístupnenie informácií dôležitých vo vzťahu k psychologickým a pedagogickým aspektom vzdelávania. Ponúka prehľad preventívnych aktivít pre školy a školské zariadenia a termínovník pracovných stretnutí pre aktuálny školský rok. V záložke Materiály pre učiteľov sa nachádzajú informácie k edukácii detí a žiakov.

Individuálne činnosti

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, žiakov a študentov, konzultácie a poradenstvo na základe žiadosti rodičov alebo školy.

Dnes, viac ako v minulosti, sa rodiny stretávajú s náročnými životnými situáciami, s ktorými sa vyrovnať nie je ľahké. Rovnako náročné je zvládať takéto situácie a zároveň sa starať o dieťa. Všetky deti majú právo na starostlivosť v každej životnej situácii. Práve dieťa, ktoré je v mnohých ohľadoch veľmi zraniteľné, jednoznačne pri svojom vývine potrebuje podporu a pomoc nie len zo strany rodiny, ale aj spoločnosti.

Tím našich odborníkov pomáha riešiť ťažkosti ktoré život prináša. Poskytujeme poradenstvo, terapiu deťom, mládeži, rodičom a pedagógom. Vážime si každého kto sa na nás obráti a pomáhame so srdcom a s profesionálnym prístupom. Ponúkame komplexnú odbornú pomoc človeku. Nájdete u nás priestor pre dôverný a diskrétny rozhovor a spolu s Vami budeme hľadať riešenia k skvalitneniu Vášho života.
Sme tu pre Vás …

PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD.

Riaditeľka cpppap Trenčín