Vážení klienti, zákonní zástupcovia a návštevníci CPPPaP TN,

Vážení klienti, zákonní zástupcovia a návštevníci CPPPaP TN,

Od 27.10.2020 do odvolania

 

Vzhľadom na skutočnosť, ktorá vyplýva z obmedzenia pohybu osôb podľa právneho predpisu č.290/2020 Z.z. ako aj na skutočnosť, že k výnimkám z predmetného obmedzenia nepatrí sprevádzanie dieťaťa do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ani dochádzanie plnoletého klienta do tohto zariadenia, odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci CPPPaP v dotknutom čase nemôžu vykonávať priamu činnosť s klientmi.

Pracovníci poradne zabezpečujú online kontakt s klientmi – prostredníctvom e-mailov (kontakty na jednotlivých pracovníkov nájdete v sekcii O nás – Náš tím -Organizačná štruktúra), v prípade záujmu aj online konzultácie – poradenstvo, terapie.

Kontaktovať nás môžete aj telefonicky na čísle 0901711744.

 

 

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.

Informácie pre rodičov a zákonných zástupcov detí, ktoré sú pozvané na vyšetrenie do CPPPaP Trenčín od 1.septembra 2020

Prosíme Vás o detailné oboznámenie sa a dodržanie všetkých pokynov v nasledujúcich dokumentoch – Viac informácií

Plánované akcie

cpppaptn

Pripravované akcie CPPPaP, ktoré by ste si nemali nechať ujsť.

Celý kalendár

Národný projekt

CPPPaP Trenčín spolupracuje s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie pri realizácii Národného projektu Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Víziou tohto projektu je prispieť ku kvalite procesov v multidisciplinárnom prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie.

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Bližšie informácie o realizovanom projekte nájdete na https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/.

Ponuka odborných článkov

Prinášame Vám aktuálne články s našej poradne pri širokú a odbornú verejnosť . Viac článkov nájdete v sekcíí publikácie.

Ponuka odborných činností a aktivít

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, žiakov a študentov, konzultácie a poradenstvo na základe žiadosti rodičov alebo školy.

Pre žiakov a študentov

V tejto sekcii môžete nájsť preventívne aktivity a programy, ktoré realizujeme na školách. Ak vás niektoré z nich oslovili, je potrebné požiadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo sociálneho pedagóga školy, aby sa s nami skontaktovali a aktivitu alebo preventívny program objednali (Objednávací formulár). V záložke Materiály - pre žiakov nájdete ďalšie užitočné informácie.

Pre rodičov

V tejto sekcii nájdete témy prednášok a besied realizovaných pre rodičov na školách. V záložke Materiály pre rodičov sa nachádzajú užitočné informácie o výchovných postupoch pri aktuálnych ťažkostiach detí v rôznych vývinových obdobiach

Pre pedagógov

Sekcia je zameraná na sprístupnenie informácií dôležitých vo vzťahu k psychologickým a pedagogickým aspektom vzdelávania. Ponúka prehľad preventívnych aktivít pre školy a školské zariadenia a termínovník pracovných stretnutí pre aktuálny školský rok. V záložke Materiály pre učiteľov sa nachádzajú informácie k edukácii detí a žiakov.

Individuálne činnosti

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, žiakov a študentov, konzultácie a poradenstvo na základe žiadosti rodičov alebo školy.

Dnes, viac ako v minulosti, sa rodiny stretávajú s náročnými životnými situáciami, s ktorými sa vyrovnať nie je ľahké. Rovnako náročné je zvládať takéto situácie a zároveň sa starať o dieťa. Všetky deti majú právo na starostlivosť v každej životnej situácii. Práve dieťa, ktoré je v mnohých ohľadoch veľmi zraniteľné, jednoznačne pri svojom vývine potrebuje podporu a pomoc nie len zo strany rodiny, ale aj spoločnosti.

Tím našich odborníkov pomáha riešiť ťažkosti ktoré život prináša. Poskytujeme poradenstvo, terapiu deťom, mládeži, rodičom a pedagógom. Vážime si každého kto sa na nás obráti a pomáhame so srdcom a s profesionálnym prístupom. Ponúkame komplexnú odbornú pomoc človeku. Nájdete u nás priestor pre dôverný a diskrétny rozhovor a spolu s Vami budeme hľadať riešenia k skvalitneniu Vášho života.
Sme tu pre Vás …

PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD.

Riaditeľka cpppap Trenčín