Vážení klienti, zákonní zástupcovia a návštevníci CPPPaP TN,

Vážení klienti, zákonní zástupcovia a návštevníci CPPPaP TN,

od 4.1.2021 do 24.1.2021

 

podľa  uznesenia  vlády   Slovenskej republiky   453/2020  Z.z.  č. 808 z 31. decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.  odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci CPPPaP v dotknutom čase nemôžu vykonávať individuálnu a skupinovú formu odbornej čiinosti realizovanej osobne.

Objednaných klientov budeme po zrušení zákazu vychádzania kontaktovať s ponukou náhradného termínu.

Pracovníci poradne zabezpečujú online kontakt s klientmi – prostredníctvom e-mailov (kontakty na jednotlivých pracovníkov nájdete v sekcii O nás – Náš tím -Organizačná štruktúra), v prípade záujmu aj online konzultácie – poradenstvo, terapie.

Kontaktovať nás môžete aj telefonicky na čísle 0901711744.

 

 

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a tešíme sa na spoluprácu.

Oznam

o zákaze vstupu do budovy

a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

 

Čítať viac...

Informácie pre rodičov a zákonných zástupcov detí, ktoré sú pozvané na vyšetrenie do CPPPaP Trenčín od 1.septembra 2020

Prosíme Vás o detailné oboznámenie sa a dodržanie všetkých pokynov v nasledujúcich dokumentoch – Viac informácií

Plánované akcie

cpppaptn

Pripravované akcie CPPPaP, ktoré by ste si nemali nechať ujsť.

Celý kalendár

Národný projekt

CPPPaP Trenčín spolupracuje s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie pri realizácii Národného projektu Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Víziou tohto projektu je prispieť ku kvalite procesov v multidisciplinárnom prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie.

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Bližšie informácie o realizovanom projekte nájdete na https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/.

Ponuka odborných článkov

Prinášame Vám aktuálne články s našej poradne pri širokú a odbornú verejnosť . Viac článkov nájdete v sekcíí publikácie.

Ponuka odborných činností a aktivít

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, žiakov a študentov, konzultácie a poradenstvo na základe žiadosti rodičov alebo školy.

Pre žiakov a študentov

V tejto sekcii môžete nájsť preventívne aktivity a programy, ktoré realizujeme na školách. Ak vás niektoré z nich oslovili, je potrebné požiadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo sociálneho pedagóga školy, aby sa s nami skontaktovali a aktivitu alebo preventívny program objednali (Objednávací formulár). V záložke Materiály - pre žiakov nájdete ďalšie užitočné informácie.

Pre rodičov

V tejto sekcii nájdete témy prednášok a besied realizovaných pre rodičov na školách. V záložke Materiály pre rodičov sa nachádzajú užitočné informácie o výchovných postupoch pri aktuálnych ťažkostiach detí v rôznych vývinových obdobiach

Pre pedagógov

Sekcia je zameraná na sprístupnenie informácií dôležitých vo vzťahu k psychologickým a pedagogickým aspektom vzdelávania. Ponúka prehľad preventívnych aktivít pre školy a školské zariadenia a termínovník pracovných stretnutí pre aktuálny školský rok. V záložke Materiály pre učiteľov sa nachádzajú informácie k edukácii detí a žiakov.

Individuálne činnosti

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, žiakov a študentov, konzultácie a poradenstvo na základe žiadosti rodičov alebo školy.

Dnes, viac ako v minulosti, sa rodiny stretávajú s náročnými životnými situáciami, s ktorými sa vyrovnať nie je ľahké. Rovnako náročné je zvládať takéto situácie a zároveň sa starať o dieťa. Všetky deti majú právo na starostlivosť v každej životnej situácii. Práve dieťa, ktoré je v mnohých ohľadoch veľmi zraniteľné, jednoznačne pri svojom vývine potrebuje podporu a pomoc nie len zo strany rodiny, ale aj spoločnosti.

Tím našich odborníkov pomáha riešiť ťažkosti ktoré život prináša. Poskytujeme poradenstvo, terapiu deťom, mládeži, rodičom a pedagógom. Vážime si každého kto sa na nás obráti a pomáhame so srdcom a s profesionálnym prístupom. Ponúkame komplexnú odbornú pomoc človeku. Nájdete u nás priestor pre dôverný a diskrétny rozhovor a spolu s Vami budeme hľadať riešenia k skvalitneniu Vášho života.
Sme tu pre Vás …

PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD.

Riaditeľka cpppap Trenčín