Vážení klienti, zákonní zástupcovia a návštevníci CPPPaP TN,

Vážení klienti, zákonní zástupcovia a návštevníci CPPPaP TN,

Od 09. novembra 2020

 

Môžu zamestnanci CPPPaP Trenčín opätovne vykonávať priamu činnosť s klientmi a to  na základe nového uznesenia vlády – č. 693/2020, kde je k výnimkám z predmetného obmedzenia pohybu pod číslom 13.  zaradená aj cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zároveň Vás chceme informovať, že V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 20 Úradu verejného zdravotníctva z 6. novembra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 20“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.  Podľa § 1 ods. 3, 4 a 5 a § 2 ods. 3, 4 a 5 vyhlášky č. 20 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 20.

Ďalšie informácie o podmienkach vstupu do zariadenia a o výnimkách zo spomínanej vyhlášky nájdete nižšie.

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na číslach 032/7436152 a 0901711744

 

 

 

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a tešíme sa na spoluprácu.

Oznam

o zákaze vstupu do budovy

a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

 

Čítať viac...

Informácie pre rodičov a zákonných zástupcov detí, ktoré sú pozvané na vyšetrenie do CPPPaP Trenčín od 1.septembra 2020

Prosíme Vás o detailné oboznámenie sa a dodržanie všetkých pokynov v nasledujúcich dokumentoch – Viac informácií

Plánované akcie

cpppaptn

Pripravované akcie CPPPaP, ktoré by ste si nemali nechať ujsť.

Celý kalendár

Národný projekt

CPPPaP Trenčín spolupracuje s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie pri realizácii Národného projektu Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Víziou tohto projektu je prispieť ku kvalite procesov v multidisciplinárnom prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie.

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Bližšie informácie o realizovanom projekte nájdete na https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/.

Ponuka odborných článkov

Prinášame Vám aktuálne články s našej poradne pri širokú a odbornú verejnosť . Viac článkov nájdete v sekcíí publikácie.

Ponuka odborných činností a aktivít

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, žiakov a študentov, konzultácie a poradenstvo na základe žiadosti rodičov alebo školy.

Pre žiakov a študentov

V tejto sekcii môžete nájsť preventívne aktivity a programy, ktoré realizujeme na školách. Ak vás niektoré z nich oslovili, je potrebné požiadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo sociálneho pedagóga školy, aby sa s nami skontaktovali a aktivitu alebo preventívny program objednali (Objednávací formulár). V záložke Materiály - pre žiakov nájdete ďalšie užitočné informácie.

Pre rodičov

V tejto sekcii nájdete témy prednášok a besied realizovaných pre rodičov na školách. V záložke Materiály pre rodičov sa nachádzajú užitočné informácie o výchovných postupoch pri aktuálnych ťažkostiach detí v rôznych vývinových obdobiach

Pre pedagógov

Sekcia je zameraná na sprístupnenie informácií dôležitých vo vzťahu k psychologickým a pedagogickým aspektom vzdelávania. Ponúka prehľad preventívnych aktivít pre školy a školské zariadenia a termínovník pracovných stretnutí pre aktuálny školský rok. V záložke Materiály pre učiteľov sa nachádzajú informácie k edukácii detí a žiakov.

Individuálne činnosti

Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí, žiakov a študentov, konzultácie a poradenstvo na základe žiadosti rodičov alebo školy.

Dnes, viac ako v minulosti, sa rodiny stretávajú s náročnými životnými situáciami, s ktorými sa vyrovnať nie je ľahké. Rovnako náročné je zvládať takéto situácie a zároveň sa starať o dieťa. Všetky deti majú právo na starostlivosť v každej životnej situácii. Práve dieťa, ktoré je v mnohých ohľadoch veľmi zraniteľné, jednoznačne pri svojom vývine potrebuje podporu a pomoc nie len zo strany rodiny, ale aj spoločnosti.

Tím našich odborníkov pomáha riešiť ťažkosti ktoré život prináša. Poskytujeme poradenstvo, terapiu deťom, mládeži, rodičom a pedagógom. Vážime si každého kto sa na nás obráti a pomáhame so srdcom a s profesionálnym prístupom. Ponúkame komplexnú odbornú pomoc človeku. Nájdete u nás priestor pre dôverný a diskrétny rozhovor a spolu s Vami budeme hľadať riešenia k skvalitneniu Vášho života.
Sme tu pre Vás …

PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD.

Riaditeľka cpppap Trenčín